Vážení návštevníci, s cieľom skvalitnenia našich služieb na webových stránkach využívame cookies. Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s ich používaním. Viac informácií v "Zásady používania cookies".

Ok

DOPRAVA NAD 30€ ZADARMO

VRÁTENIE DO 14 DNÍ

Blog

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť OTELO s.r.o., so sídlom Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre, zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 41191/N (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru elektronickou objednávkou na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.otelo.sk , alebo kúpa a predaj tovaru telefonickou objednávkou prostredníctvom telefonického predaja alebo pri osobnej objednávke kupujúceho s predávajúcim.

1.2. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu predávajúceho.

1.3. Telefonickou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná kupujúcim prostredníctvom telefonického kontaktu s predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektronického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru.

1.4. Osobnou objednávkou sa rozumie objednávka zadaná kupujúcim prostredníctvom osobného kontaktu s predávajúcim, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky elektornického obchodu predávajúceho a celkovej cene tohto tovaru.

1.5. Kontaktné údaje predávajúceho:

OTELO s.r.o., so sídlom Pri Prameni 462/9, 951 01 Štitáre

IČO: 50 39 77 53
IČ DPH: SK2120309521
E-mail: info@otelo.sk
telefón: +421 915 724 058

Bankové spojenie: VÚB Banka Slovensko, IBAN: SK51 0200 0000 0040 9155 5156, SWIFT: SUBASKBX

1.6. Kupujúcim sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.7. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchdou a cenu tohto tovaru spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

1.8. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru. O dostupnosti tovaru bude kupujúci informovaný na internetovom obchode www.otelo.sk.

1.9. Vyplnením registračného alebo objednávkového formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, telefonickou alebo osobnou objednávkou, dáva kupujúci predávajúcemu povolenie na spracovanie a uchovávanie osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bez povolenia kupujúceho neposkytne tieto údaje tretím osobám, s výnimkou ľudí, zúčastnených pri platbe alebo dodávaní tovaru (banka, dopravca).

1.10. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a sú záväzné pre obe zmluvné strany.

1.11. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 1567/9, 949 01 Nitra.

2. SPÔSOB UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, prostredníctvom telefonickej alebo osobnej objednávky (ďalej len “objednávka”).

2.2. V prípade, že Kupujúci vykonáva objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, môže ju vykonať týmito spôsobmi:

  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie

2.3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

2.4. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

2.5. Po odoslaní objednávky bude táto objednávka spracovaná. V prípade elektronickej objednávky bude na e-mail kupujúceho obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom danej objednávky. Záväzným akceptovaním elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako “potvrdenie objednávky”.

2.6. Potvrdenie elektronickej objednávky od predávajúceho obsahuje: údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO a pod.), opis a cenu tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru, platobné podmienky, obchodné podmienky ako prílohu.

2.7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, bude Kupujúceho kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2.8. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.9. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

2.10. Kupujúci bude pravidelne informovaný o stave objednávky prostredníctvom emailu. Kupujúci môže byť Predávajúcim pre účel potvrdenia objednávky telefonický kontaktovaný.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

3.1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru na adresu zadanú kupujúcim v objednávke. 

5.2. Doprava tovaru je zabezpečená prostredníctvom služieb Packeta alebo kuriéra SDS. Ceny dopravných služieb sú uvedené s DPH.

-   Packeta: 2,80 €

-   kuriérska spoločnosť SDS: 4,90 €

5.3. Objednaný tovar je expedovaný zvyčajne na druhý deň (v prac. dňoch) odo dňa prijatia objednávky.. V prípade bankového prevodu je tovar expedovaný hneď po prijatí platby na účet predavájucého. O expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom a rovnako aj dopravca informuje kupujúceho o prijatí objednávky od predávajúceho prostredníctvom e-mailu.

5.4. Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. O tejto skutočnosti je potrebné spísať s dopravcom záznam.

5.5. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

5.6. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu (najneskôr do 24 hodí od prevzatia). Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bez zbytočného odkladu oznámiť e-mailom na info@otelo.sk. 

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, korú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.

5.8. Ak kupujúci odmietne prijať tovar bez vážnej príčiny, je povinný na svoje náklady uhradiť služby, spojené s dodaním tovaru kupujúcemu a ďalej za služby, spojené so spiatočnou dopravou tovaru predávajúcemu.

6. KÚPNA CENA A SPÔSOBY PLATBY

6.1. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.otelo.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane dani z pridanej hodnoty (DPH) v zákonnej výške a všetkých ostatných daní.

6.2. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru.

6.3. Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode.

6.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho alebo platbou na mieste dodania tovaru kuriérovi.

6.5. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar hneď po objednaní alebo pri prevzatí tovaru.

6.6. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra (daňový doklad), ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

6.7. Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
- PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci zaplatí celú sumu za tovar
uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí tovaru od kuriéra priamo kuriérovi; výška poplatku pri využití tejto služby je vo výške 1€
- BANKOVÝM PREVODOM: Tovar bude expedovaný po pripísaní platby kúpnej ceny za tovar prevodom
na účet Predávajúceho vedený vo VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, 
IBAN: SK51 0200 0000 0040 9155 5156                                                                                                          - ONLINE BANKOVÝM PREVODOM: Platba kartami VISA, MasterCard a Maestro cez platobnú bránu GoPay

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

7.1. Kupujúci má právo v súlade so Zákonom č. 102/2014 z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 7.2. VOP.

7.2. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí Dodávateľ Kupujúcemu a Kupujúci Dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej bode 4.1, je povinný kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

– tovar musí byť v pôvodnom obale

– tovar nesmie byť použitý

– tovar musí byť nepoškodený

– tovar musí byť kompletný (vrátane štítkov a pod.)

– tovar nemôže javiť známky zásahov do jeho funkčnosti, štruktury, dizajnu atď. 

– zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra.

7.3. Pri splnení podmienok uvedených v bode 7.2 Predávajúci peniaze za tovar zašle prevodom na účet Kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní Tovaru.

7.4. Tovar musí byť zaslaný doporučene a pri hodnote nad 100 € poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu.

7.5. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci.

7.6. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky resp. po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu Tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.otelo.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

*Táto sa nevzťahuje na prípady nesprávneho používania produktu, používania na iný účel, než na aký je produkt určený, prípady nesprávneho skladovania produktu, alebo zaobchádzania s ním, takisto ako aj nedovoleného zasahovania do produktu samotného.

7.7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo odložiť termín dodania produktu v objednávke po dohode s kupujúcim v prípade, že objednaný tovar nebolo možné dodať kupujúcemu (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

7.8. So súhlasom obidvoch zmluvných strán môže byť uskutočnená výmena objednaného tovaru za iný tovar v rovnakej cene. Ak je cena tovarov odlišná, môže byť uskutočnená výmena objednaného tovaru za iný tovar za doplatok. 

7.9. Náklady spojené s výmenou a vrátením tovaru uhrádza kupujúci. Ak kupujúci odmieta zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s výmenou a vrátením tovaru, predávajúci je oprávnený odmietnuť uskutočniť výmenu a vrátenie objednaného tovaru.

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

9.1. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@otelo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

9.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk

10. ZĽAVY A ZĽAVOVÉ KUPÓNY

10.1. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

10.2. Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

10.3. Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

10.4. V prípade, že je hodnota darčekovej poukážky či zľavového kupónu vyššia, než hodnota nákupu, rozdiel sa neprevádza na nový kupón a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky, telefonickej a osobnej objednávky kupujúcim.

11.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Kúpna cena je vždy potvrdená v okamihu upresnenia objednávky predávajúcim.

11.4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Nitre, dňa : 20.11.2020

Posledná aktualizácia: 29.11.2021

ZGMxYj